BØGER

Aaggaard Nielsen, Kurt, Elling, Bo, Figueroa, Maria, Jelsøe, Erling, 2010, A new Agenda on Sustainabilty, Ashgate Publishing Group

Agger, Anikka, 2007, Kommunikativ planlægningsteori – nye idealer for borgernes rolle i planlægningen. I A. Jensen, J. Andersen, O. E. Hansen, & K. Aagaard Nielsen, Planlægning i teori og praksis – et tværfagligt perspektiv (s. 31-46). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. 1. udgave, 2. oplag.

Bauman, Zygmunt, 2001, Fællesskab en søgen efter tryghed i en usikker verden, Hans Reitzels Forlag, København

Bauman, Zygmunt 1998/1999: Globalisering de menneskelige konsekvenser. København, 1. udgave 5. oplag Hans Reitzels Forlag.

Bauman, Zygmunt, 2000, Flydende modernitet, Hans Reitzel forlag, dansk udgave

Bauman, Zygmunt, 2008, Does Ethics Have a Chance in a World of Consumers? Harvard University Press

Betsill, Michele M. og Harriet Bulkeley, 2006,”Cities and the Multilevel Governance of Global Climate Change”, Global Governance, 12 (2), 141-59.

Brundtland et al. 1987, Our Common Future: From One Earth to One World, The World Commission on Environment and Development, Oxford, Oxford University Press

Bitsch Olsen, Poul og Pedersen, Kaare 2004: Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog, Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg. 3, udgave, 2. oplag. Herfra refereres til (Rendtorff, 2009), (Højbjerg, 2009) og (Kristensen 2009).

Carlsen, Laura Tolnov, 2014, In Action Research for Democracy Ed: Nielsen, Hansen & Gunnarson Actions Rescarh for Democrazy [forthcoming].

Hansen, Frank og Simonsen, Kirsten 2004: Geografiens videnskabsteori, Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg. 1. Udgave (Del 1)

Hajer, Maarten, 1995, The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Policy Process, The Historical Roots of Ecological Modernization, Oxford University Press

Hajer, Maarten & Wagenaar, Hendrik, 2009, Deliberative Policy Analysis: Understanding Governance in the Network Society, Cambridge University Press

Hawken, Paul og Amory. B Lovins, L Hunter Lovins, 1999, Naturlig kapitalisme- Den næste indistruelle revolution, Forlaget Hovedland- dansk udgave

Kvale, Steinar og Svend Brinkmann, 2009, InterView. Introduktion til et håndværk, Hans Reitzel Forlag

Nielsen, Jørgen Steen, 2012, Den store omstilling – fra systemkrise til grøn økonomi, 1. udgave, København: Informations Forlag

Sachs, Wolfgang, 1992, The Development Dictionary- a guide to knowledge as power, Zed Books- London & New York, 2. udgave

Sachs, Wolfgang, 2000, Development- The Rise and Decline of an Ideal, An Article for the Encyclopedia of Global Environmental Change, Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy

Simonsen, Kirsten, 2005, Byens mange ansigter – konstruktion af byen i praksis og fortælling, Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg, 1. udgave (KAP??)

Shiva, Vandana, 2008, Soil Not Oil: Climate Change, Peak Oil and Food Insecurity. South End Press, Cambridge

Shiva, Vandana, 2007, The Development Dictionary – a Guide to Knowledge as Power, London & New York, 2. udgave

Shiva, Vandana, 2005, Earth Democracy, Zed Books London

Yin, Robert. K., 2009. Research Design and Methods. SAGE – Applied Social Research Methods Series – Volume 5 4-65.

Zahavi, Dan, 2003, Fænomenologi, kap. 3 og kap. 4, Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg, 1. udgave

Hvid, Michael Jacobsen, 2004, Zygmunt Bauman- den postmoderne dialektik, Hans Reitzel Forlag

PUBLIKATIONER, PROJEKTER OG ARTIKLER

Bryghusprojektet, Roskilde Universitet 2012. Friis Mortensen, Simon; Groes, Lauge; Hansen, Emil; Hoffmeyer, Morten.

Byen 2025 ”Fællesskaber i forandring – Tænketanken Byen 2025”, 2014, s. 04-48. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Elling, Bo 2014: Kommunikativ Planlægning og Magt 2, 1. udkast, 28 sider, [forthcoming].

Gina M. Reiners 2012: Understanding the Differences between Husserl s (Descriptive) and Heidegger s (Interpretive) Phenomenological Research. University of Saint Joseph, Volume 1, Issue 5.

Inderhavnsbroerne, Roskilde Universitet 2013. Hoffmeyer, Morten; Lundbye Westphall, Katrine; Mandrup, Mikkel; Streiff Møller, Sasha; ; Ytting Ejstrup; Mikkel.

Jørgensen, Uffe & E. Olesen, Jørgen 2011: Biomasse til energi? bæredygtig løsning eller molbohistorie? Aktuel naturvidenskab nr. 4 http://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/aktuel_naturvidenskab/nr-4/an4biomdebat.pdf

KBH25, KBH 2025 Klimaplanen, Teknik- og miljøforvaltningen, Københavns Kommune (KK) (2012a)

Klondike 2011, Roskilde Universitet 2011. Gerdøe-Kristensen, Signe, Hoffmeyer, Morten; Magelund: Julie.

Københavns Kommune (KK) (2013): Københavns første Klimakvarter- vision, baggrund og projekter http://www.klimakvarter.dk/wp-content/2012/07/projektkatalog-klimakvarter- WEB.pdf

Københavns Kommune (KK) (2013): Grøn hverdag og livskvalitet – Agenda 21-plan for 2012-2015, Center for miljø, Teknik- og miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Sachs, Wolfgang, 2010, Anderledes! Mindre! Bedre!, Global Økologi

INTERNET:

ABFnyt 2011 ”Gør et renoveringsprojekt til et forskningsprojekt” d. 13/02/14 http://www.abf-rep.dk/media/35976/abfnyt_nr4_2011_venkelt.pdf

ABF Blog 2013 ”Andelsboliger vil også være grønne” d. 25/04/14 http://www.abf-rep.dk/blog/2013/groenne-andelsboligforeninger/

Berl. 1. ”Vi bliver aldrig rigtige parcelhusejere” d. 06/01/14 http://www.b.dk/bolig/vi-bliver-aldrig-rigtige-parcelhusejere

Banedanmark ”Banedanmarks historie” d. 20/01/2014 http://www.bane.dk/visartikel.asp?artikelid=143

C40 Copenhagen: CPH Climate Plan 2025 d. 15/02/14 http://cityclimateleadershipawards.com/copenhagen-cph-climate-plan-2025/

DAC ”Dansk arkitektur Center, Byggeri og bæredygtige byer” d. 13/02/14 http://www.dac.dk/da/dac-cities/baeredygtige-byer/baggrundsartikler/byggeri-ogbaeredygtige-byer/

DAC2. “Sundholmskvarteret” d. 19/02/14 http://www.dac.dk/da/dac-life/copenhagen-x-galleri/cases/sundholmskvarteret/ d.

Dysseklide. ”Økosamfundet Dyssekilde” d. 05/03/14 http://www.dyssekilde.dk/

Energihjem.dk. ”Millionstøtte til andelsboligforening”. d. 20/12/13 http://www.energihjem.dk/millionst%c3%b8tte-til-andelsforening/

Ecolaw. ”Advokaterne Foldschak, Forchammer, Dahlager”. d. 06/01/14 http://ecolaw.dk/knud-foldschack

Fri & Fro. ”Økosamfundet Fri & Fro, Egebjerg i Odsherred” d. 30/01/14 http://www.friogfro.dk/

Greenwashingindex “About Greenwashing” d. 17/03/14 http://www.greenwashingindex.com/about-greenwashing/

GNH Index “Gross National Happiness” d. 20/04/2014 http://www.grossnationalhappiness.com/9-domains/

HFK 1. “Indsigelse” d. 03/01/14 http://www.kalvebod.dk/indsigelse.asp

HFK 2. ”Historien” d. 03/01/14 http://www.kalvebod.dk/historien.asp

HFK 3. ”Energiudvalget” d. 16/01/14 http://www.kalvebod.dk/default.asp?id=203

HFK 4 ”HF Kalvebod som >Smart Village<” d.11/02/14 http://voresomstilling.dk/sites/default/files/attached_files/engergifolder_kalvebod_nov_2012_sk%C3%A6rm.pdf_udgave%203.pdf

HFK 5 ”Venteliste” d.11/02/14 http://www.kalvebod.dk/ventelisten.asp

HFK referat 1 ”Referat af energiudvalgets møde, tirsdag, d. 09/03/2011” http://www.kalvebod.dk/energiudvalget.asp

HFK referat 2 ”El-status fra Energiudvalget” d. 20/01/201411 http://www.kalvebod.dk/energiudvalget.asp

HOFOR. ”Info om fusionen”. D. 20/12/14 http://www.hofor.dk/om-os/nyt-navns-historie/

IFF 2008 ”Andelsboliger i fremtiden” – Instituttet for Fremtidsforskning september, 2008 d. 14/01/14 http://www.abf-rep.dk/media/31685/andelsboligen%20i%20fremtiden.pdf

KK1. ”KBH 2025 Klimaplanen. En Grøn, Smart og CO2-Neutral By”. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune 2012. d. 10/09/13 http://subsite.kk.dk/~/media/b5c156e12d3b468e9c91ae43707e76ba.ashx

KK3. ”Søpassagen – Solcelletag som klimaskærm/lyddæmpende lavenergivinduer” d. 12/11/13 http://www.kk.dk/da/borger/byggeri/byfornyelse/bygningsfornyelse/eksempler-paabygningsfornyelser/soepassagen 19/12/13

KK4. ”Københavns Miljøregnskab 2011”  d. 30/12/13 https://subsite.kk.dk/borger/miljoe/~/media/ed7e61320897466493e3f85b6a225e4a.ashx

KK5. ”AB Søpassagen – Vinder af Københavns Miljøpris 2009” d.13/02/14 https://subsite.kk.dk/nyheder/2009/november/koebenhavnsmiljoepris2009.aspx

KK6. ”Verdens storbyer hylder Københavns Klimaplan” d. 03/03/14 http://www.kk.dk/da/om-kommunen/nyhedsliste/2013/3-kvartal/oekf-verdens-stoerstebyer-hylder-koebenhavns-klimaplan

KK7. ”Københavns klimatilpasningsplan vinder verdens største designpris” d.03/03/14 http://www.kk.dk/da/om-kommunen/nyhedsliste/2013/3-kvartal/index

KK8. ”Nyt lys over København” d. 11/04/14 http://www.kk.dk/da/om-kommunen/nyhedsliste/2013/4-kvartal/tmf-nyt-lys-over-kbh

Klimanyt 4. ”Interview, Martin Krayer von Krauss” d. 18/12/13 http://www.energihjem.dk/klimanyt-boligforening-gar-forrest/

Kristelig Dagblad ”Fn sikker på menneskabte klimaforandringer” d. 27/03/14 http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/527095:udland–fn-sikker-paa-menneskeskabteklimaforandringer

LA21. ”Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012-2015” d. 02/04/14 http://www.kk.dk/da/om-kommunen/indsatsomraader-og-politikker/natur-miljoe-ogaffald/agendaplan

Miljøminesteriet-miljøstyrelsen.dk, ”Fire scenarier for fremtidens samfund og miljø” d. 30/1/14 http://www2.mst.dk/common/udgivramme/frame.asp?http://www2.mst.dk/udgiv/publik ationer/2001/87-7944-702-3/html/kap02.htm

Ordnet.dk. ”Fænomen – betydninger” d. 10/01/14 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=f%c3%a6nomen

Politiken 1. ”Knud Foldscharck er Årets københavner” d. 06/01/14 http://politiken.dk/ibyen/nyheder/ibyenprisen/ece1607642/knud-foldschack-er-aaretskoebenhavner/

Politiken 2. ”Her er Danmarks første CO2-neutrale-boligforening” d. 13/02/14 http://politiken.dk/forbrugogliv/boligogdesign/energi/ece834554/her-er-danmarksfoerste-co2-neutrale-boligforening/

Politiken 3. ”Dele forbruget bunder i både fællesskab og sund fornuft” d. 30/02/2014 http://politiken.dk/debat/profiler/selinajuul/ece2230978/dele-forbruget-bunder-baade-ifaellesskab-og-sund-fornuft/

Politiken 4 ”Ressourcer- Hvad skal vi spise i morgen?” 20/05/14 https://www.facebook.com/politiken/photos/a.118309758293.125488.12860228293/10152712365208294/?type=1

Robert Yin. “Robert K. Yin – COSMOS Corporation” d. 27/01/14 http://www.sagepub.com/authordetails.nav?contribid=501003

Rucforsk. “Bo Elling” d. 30/01/14 http://rucforsk.ruc.dk/site/person/be

Sydhavnens historie ”HF Kalvebod – Oversigt” d. 10/02/14 http://www.sydhavnenshistorie.dk/index.php?id=403&lang=dk&showpic=7

Søpassagen 1. ”Model Søpassagen skaber Danmarks første CO2-neutrale andelsboligforening” d. 09/08/13 http://sopassagen.ning.com/page/model-soepassagen-skaber

Søpassagen 2. ”CO2-kvoter” d. 18/12/13 http://sopassagen.ning.com/page/co2kvoter-1

Søpassagen 3. ”Kernen i Model Søpassagen er beboerne selv” d.19/12/13 http://sopassagen.ning.com/page/kernen-i-model-soepassagen-er

Søpassagen 4. ”Eksempler på beboerinddragelse og adfærdsændring” d. 19/12/13 http://sopassagen.ning.com/page/eksempler-paa

Videnskab.dk ”Den glemte faktor i miljøpolitikken” 16/03/14 http://videnskab.dk/kultursamfund/befolkningsudviklingen-den-glemte-faktor-i-miljopolitikken

Vores Omstilling 1. ”AB Søpassagen – Danmarks første CO2-neutrale andelsboligforening” d. 16/12/13 http://voresomstilling.dk/projekt/ab-s%c3%b8passagen-danmarks-f%c3%b8rste-co2- neutrale-andelsboligforening/400

Vores Omstilling 2. ”HF Kalvebod Smart Village” d. 06/01/14 http://voresomstilling.dk/projekt/hf-kalvebod-smart-village/140

Vores Omstilling 3. ”HF Kalvebod som»smart village«”d. 09/01/14 http://voresomstilling.dk/sites/default/files/attached_files/engergifolder_kalvebod_nov_2012_sk%C3%A6rm.pdf_udgave%203.pdf

The Guardian. ”How Economic Grotwth has become Anti Life” d. 6/4/14 http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/01/how-economic-growth-hasbecome-anti-life

UNFCCC 1. http://unfccc.int/meetings/copenhagen_dec_2009/meeting/6295.php d. 18/12/13

Billeder:

Energihjem.dk. Millionstøtte til andelsforening d.20/12/13 http://www.energihjem.dk/millionst%c3%b8tte-til-andelsforening/

VIDEOKLIP

Bestyrelsens Beretning http://www.youtube.com/watch?v=g3bqar6m5se d.25/12/13