Artikler:

Agger, 2007: Kommunikativ planlægningsteori – nye idealer for borgernes rolle i planlægningen. I Planlægning i teori og praksis – et tværfagligt perspektiv, Anne Jensen, John Andersen, Ole Erik Hansen, Kurt Aagaard Nielsen (red.), Roskilde Universitetsforlag, 2007.

Aune, 2007: Energy comes home, Margrethe Aune, 2007, Energy Policy 35 (5457-5465), Elsevier.

Brown m.fl., 2003: Learning for Sustainability Transition through Bounded Socio-technical Experiments in Personal Mobility, Halina Szenjnwald Brown, Philip Vergragt, Ken Green & Luca Berchicci, september 2003, Technology Analysis & Strategic Management Vol. 15, No. 3.

Elling, 2007: Miljøvurderinger – også en kamp mellem viden og interesser. I Planlægning i teori og praksis – et tværfagligt perspektiv, Anne Jensen, John Andersen, Ole Erik Hansen, Kurt Aagaard Nielsen (red.), Roskilde Universitetsforlag, 2007.

Heiskanen m.fl., 2009: Low-carbon communities as a context for individual behavioural change, Eva Heiskanen, Mikael Johnson, Simon Robinson, Edina Vadovics og Mika Saastamoinen, 2009, Energy Policy, Elsevier.

Nielsen, 2006: The Methods and lmplications of Action Research – A Comparative Approach to Search Conferences, Dialogue Conferences and Future Workshops. I Action Research and lnteractive Research –Beyond practise and theory, Kurt Aagaard Nielsen, Lennart Svensson (Eds.), Shaker Publishing, 2006.

Shove, 1998: Gaps, barriers and conceptual chasms: theories of technology transfer and energy in buildings, Elisabeth Shove, Energy Policy. Vol. 26, No. 15, pp. 1105-1112, 1998, Elsevier.

Shove, 2003: Converging Conventions of Comfort, Cleanliness and Convenience, Elisabeth Shove, Journal and Consumer Policy 26 (395-418), 2003

Smith, 2003: Transforming Technological regimes for sustainable development: a role for alternative technological niches, Adrian Smith, Science and Public policy 30 (27 – 135), 2003

Thøgersen, 2005: How may consumer policy empower consumers for sustainable lifestyles? John Thøgersen, Journal of Consumer Policy 28 (147-177), 2005

Vergragt m.fl., 2010: Managing urban transitions: visioning and stakeholder collaboration. A case study in transforming residential housing in Worcester, Philip J. Vergragt og Halina Szejnwald Brown: MA. GPMI working paper no. 2010-10, march 2010.

Bøger:

Rogers, 2003: Diffusion of lnnovations, Everett Rogers, New York, Free press, 2003

Sepstrup, 2007: Tilrettelæggelse af information – Kommunikations- og kampagneplanlægning, Preben Sepstrup, Academica, Århus, 2007.

Energiaftaler, direktiver, love og reglementer:

Aftale vedr. net- og distributionsselskaberne, 2009: Aftale af 20. November 2009 mellem klima- og energiministeren og net- og distributionsselskaberne indenfor el, naturgas, fjernvarme og olie, repræsenteret ved Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker, HNG/Naturgas Midt-Nord, DONG Energy, Naturgas Fyn samt Energi- og Olieforum om selskabernes fremtidige energispareindsats

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger, LBK nr. 1088 af 29/08/2007

BR10: Bygningsreglementet BR10

BR10 vejledning: Vejledninger udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen til bygningsreglementer BR10

Energiaftale, 2008: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om den danske energi-politik i årene 2008-2011.

EU-direktiv 2002/91: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DlREKTlV 2002/91/EF af 16. december 2002 om bygningers energimæssige ydeevne.

Gældende lokalplan for Herringløse landsby: nr. 525 fra oktober 2010

Rapporter:

Agger m.fl., 2008: Borgerne på banen – håndbog til borgerdeltagelse i lokal byudvikling, Annika Agger & Birgitte Hoffmann, Velfærdsministeriet, 2008.

Concito, 2010: Kommunernes klimaindsats, CONCITO 2010

Danmarks statistik, 2011: Danmark i tal – 2011, Danmarks Statistik, 2011.

Det økologiske råd, 2005: Anbefalinger for bæredygtigt byggeri, Det Økologiske råd, 1. udgave, marts 2005.

Det Økologiske Råd, 2006: Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger, Det Økologiske Råd, 2006.

Det Økologiske Råd, 2009: Kommunens muligheder – energi og klima, Det Økologiske Råd, 2009.

EA m.fl., 2010: ESCO – velegnet til at fremme energirigtig renovering af parcelhuse? EA energianalyse A/S, Lokalenergi, NRGirådgivning, Teknologisk Institut, 2010.

Energinet.dk, 2010: Energi 2050 – udviklingssporfor energisystemet, Energinet.dk, 2010.

Energistyrelsen, 2010: Energistatistik 2009, sept. 2010

Energistyrelsen m.fl., 2010: ESCO-light – fremme af energibesparelser i private boliger, Arbejdsgruppe bestående af: Finansrådet, Håndværksrådet, Realkreditrådet, DI Energibranchen, BOLIUS, Dansk Energi, DONG Energy, ATP, Energistyrelsen, Dansk Erhverv, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Middelfart Sparekasse, TEKNIQ, Center for Energibesparelser, juni 2010

Hacker m.fl., 2008: Bygninger Energi Klima: Mod et nyt paradigme, Jake Hacker, Rob Marsh og Vibeke Grupe Larsen, Statens Byggeforskningsinstitut, 2008

IDA, 2009: IDAs Klimaplan 2050, hovedrapport, Ingeniørforeningen IDA, 2009.

IPPC, 2005: Carbon Dioxide Capture and Storage, IPPC Special Report, 2005.

Jensen, 2004: Barrierer for realisering af energibesparelser i bygninger, Ole Michael Jensen, Statens Byggeforskningsinstitut, 2004.

Klimakommissionen, 2010: Grøn energi – vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler, 2010.

Næss, 2007: Planlægning – hvorfor og hvordan? Baggrundsnotat for forelæsning under Samplan-kurset 2007, Professor Petter Næss, Aalborg Universitet, 2007

Rambøll m.fl., 2010: Varmeplan Danmark 2010, hovedrapport, Rambøll og AAU, 2010

Regeringen, 2009: Strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger, Regeringen 2009.

Regeringen, 2011: Energistrategi 2050 – fra kul, olie og gas til grøn energi, Regeringen 2011.

Tarifudvalget, 2009: Tarifudvalgets analyse af mulighederne for energibesparelser ved forskellige modeller for tarifpraksis i el, naturgas- og jernvarmeforsyningen. Tarifudvalget, februar 2009.

Velfærdsministeriet, 2008: Bevaringsværdige bygninger. Sikring af bevaringsværdier, 3 oplag 2008. Forfatter Socialministeriet, Kulturarvsstyrelsen, Søren Vadstrup (arkitekt m.a.a.a).

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger, 2009: Sådan fremmes energibesparelser i bygninger, Videncenter for energibesparelser i bygninger, 2009.

Wittchen, 2009: Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri, Kim Wittchen, SBI, 2009