Før miljøarbejdet blev indledt, var der ikke gjort meget for at spare på vand eller energi i Søpassagen. Dog var der isoleret i etageadskillelsen mellem kælder og stueetage samt mellem 5. sal og loftsrummet.

Energirapporten

I april 2009 fik Søpassagen udarbejdet en energirapport af Claus Boyers fra arkitekt- og rådgivningsfirmaet Solarvent. Rapporten anbefalede otte tiltag. De er her listet i prioriteret rækkefølge, så de øverste giver de største CO2- eller vandbesparelser pr. investeret krone. Ikke alle har dog været mulige at gennemføre i praksis.

Energibesparende tiltag

1. Vindmøller (foreløbig sat på stand-by efter grundige forstudier)

2. Solfangere (er droppet, da besparelsen i forhold til investeringen er for lav)

3. Solceller (er installeret, med stor succes)

4. Vinduer (er udskiftet på facaden i løbet af foråret 2014)

5. Facadeisolering (blev opgivet ret tidligt, da det ville skæmme bygningen)

6. Varmegenvinding (blev opgivet pga. ringe isolering mellem de enkelte lejligheder)

Vandbesparende tiltag

1. Toiletter og vandhaner (er udskiftet og har ført til betydelige besparelser)

2. Regnvandsgenbrug (er installeret og fungerer fint)

Rapporten anbefalede også at udskifte pærer med sparepærer og at opsætte tætningslister på dørene. Begge dele blev ført ud i livet og Søpassagen valgte desuden at købe nye vaskemaskiner, opsætte tørresnore, indrette tørrelofter og opsætte bevægelsesmålere i trappeopgangene.

Du kan se hele rapporten her.

Konklusionerne blev gengivet i forkortet udgave i folderen ”Søpassagens grønne fremtid”, som blev runddelt til alle beboere.

 

Solceller

Søpassagens største projekt har bestået i at installere 319 m2 solceller på taget. Solcellerne er udformet, så de til forveksling ligner almindelige skifertagplader og falder derfor naturligt ind i omgivelserne. De giver ca. 40.000 kWh om året, hvilket er mere end nok til at forsyne alle fællesarealer med elektricitet. Samtidig sparer det årligt atmosfæren for ca. 20 tons CO2 og giver foreningen en økonomisk besparelse på 70.000 kr.

 

Facadevinduer

I foråret 2013 ansøgte bestyrelsen om tilladelse til at udskifte facadevinduerne og fik den sommeren samme år. Projektet kom til at tage længere tid end først antaget som følge af nye regler, der krævede, at vinduerne skulle give mulighed for udluftning. De nye vinduer blev derfor først produceret og leveret i foråret 2014.

De nye vinduer er langt bedre end de gamle til at holde på varmen. De har tre lag glas, inddækning i træ og kræver mindre vedligeholdelse end tidligere. En særlig ulempe ved de gamle vinduer var, at de skulle males hvert 5.-8. år. Det kostede Søpassagen ca. 1½ mio. kr. hver gang.

De nye vinduer har også mindsket gadestøjen betydeligt.

Der er et mellemrum mellem termorudens to glas og det tredje yderste glas. I dette mellemrum kan samles kondensvand og insekter. Bestyrelsen har derfor lavet en særlig vinduesmanual til beboerne, så de ikke tror, at kondensvand er tegn på fejl eller at der er indlejrede fluer i glasset.

Beboerne har valgt at vedtage en huslejestigning, der er stor nok til at udskifte facadevinduerne, men ikke gårdvinduerne, da det ville gøre stigningen større, end hvad der var stemning for.

 

Toiletter

Søpassagens vandforbrug er sænket betydeligt ved at udskifte de ca. 60 højskylstoiletter på 12 liter, som tidligere befandt sig rundt omkring i bygningen. Bestyrelsen fandt frem til de problematiske toiletter ved at sende en rundspørge til alle beboere. Derefter søgte den Københavns Energi om penge til at udskifte toiletskyllene og opnåede at få dækket 50 % af udgifterne. Toiletterne blev ændret fra 12 til 3-4 liters skyl og der blev samtidig installeret vandbesparende armaturer i alle lejligheder.

 

Genbrug af regnvand

I gården er der etableret faskiner, som opsamler regnvand. Dette stiller særlige krav til området; der må således ikke være motorkøretøjer i gården eller andet, der giver risiko for, at olie og andre væsker kan slippe ud, sive ned og forurene vandet.

Regnvandet opbevares i 15 m3-tanke i kælderen. Det bliver brugt til tøjvask i fællesvaskeriet og har mindsket vandforbruget med 104.000 liter om året.

Det er ikke muligt at genbruge regnvand i de enkelte lejligheder, da alt indsamlet vand skal være mærket som ikke-drikkevand.

 

Tøjvask og tørring

I gården finder man også Søpassagens vaskeri. Her er der indkøbt nye vaskemaskiner med automatisk dosering. Besparelsesmulighederne i vaskeriet er store; tidligere stod det for 2/3 af fællesarealernes samlede elforbrug.

Der findes også en tørretumbler, som nu har fået hård konkurrence. Bestyrelsen har nemlig opsat over 100 meter tørresnore i gården samt i en række tomme rum øverst i bygningen, som egner sig godt til at være tørrerum.

 

Andre lavpraktiske tiltag

Beboerne har selv sørget for at udskifte alle elpærer på fællesområderne med sparepærer.

Der er installeret bevægelsesmålere i alle opgange, så lyset slukker automatisk, hvis der ikke er nogen til stede.

Alle yderdøre har fået tætningslister. Dette er en meget enkel måde at holde på varmen, men af en eller anden grund havde ingen tænkt på dette, før bølgen af miljøinitiativer blev sat i gang.

 

Fælles elmålere

Søpassagen har hele tiden haft et godt overblik over sit varmeforbrug, som hvert år opgøres af konsulenter fra Energiledelsesordningen (ELO). Til gengæld har det tidligere været svært at få overblik over det samlede elforbrug, da hver lejlighed havde sin egen elmåler. Søpassagen har nu indført to fælles målere i kælderen. (Søpassagen dækker to matrikler og derfor var det ikke muligt at nøjes med én måler.) Teknisk set var der ikke nogen særlige problemer ved dette, men lovgivningen giver samtlige lejemål vetoret, hvis et system med individuelle elmålere skal ændres. Det er dog lykkedes at overkomme dette problem og skabe den nødvendige enighed.

 

Andre miljøtiltag

Søpassagen har etableret en tagterrasse oven på bygningen. Samtidig har foreningen indrettet et kompostsystem i gården, og bruger muldjorden fra systemet til at dyrke frugt og grøntsager i tagterrassen og i krukker udenfor bygningen. Kasserne med grønt bidrager også til en god stemning, når beboerne mødes ovenpå.

Desuden har Søpassagen fået 22 nye altaner, som alene er sponseret ved huslejestigninger.

Beboerne har flere gange drøftet at etablere grønne tage, f.eks. ovenpå vaskerummet og cykelskurene, men har ikke lavet nogen konkrete planer om dette endnu.

Miljøbevidstheden gør også, at Søpassagens frivillige ansvarlige for fællesindkøb har en decideret indkøbspolitik. Så vidt det er muligt, køber han/hun miljømærkede produkter fra miljøcertificerede leverandører og producenter. Det kan f.eks. dreje sig om møbler og kontorartikler.

 

Rasmus S. Larsen, 1. august 2014.